Σημείωση: Η αντλία, η βάση και οι σωλήνες δεν συμπεριλαμβάνονται